GDPR ochrana osobních údajů

Svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně správci, společnosti Nakladatelství CREW s.r.o. se sídlem Praha 3, Čáslavská 15/1793, PSČ 130 00, IČ: 275 71 408 (dále jen „CREW“) souhlas se zpracováním svých následujících osobních údajů, tj.:

(dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Beru na vědomí, že:

Společnost CREW jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou společností CREW předávány k dalšímu zpracování společnosti TheRocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, provozovateli MailChimpu (dále jen „zpracovatel“), která poskytuje dostatečné záruky zavedení dostatečných technických a organizačních opatření k ochraně osobních údajů. V případě, že v době zpracování osobních údajů dojde ke změně zpracovatele, bude informace o novém/nových zpracovateli/zpracovatelích uvedena na webových stránkách CREW www.crew.cz/gdpr. Osobní údaje budou zpřístupněny zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Beru na vědomí, že ostatní zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovaného CREW, který považuji za srozumitelný a jasný.